Program De Minimis Plus Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy przedsiębiorca może otrzymać gwarancję de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu. Gwarancja de minimis stanowi pomoc publiczną, dlatego przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących udzielania takiej pomocy. Informacje i akty prawne dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdzie mogę otrzymać gwarancję de minimis?

Przedsiębiorca ubiega się o gwarancję w swoim banku. Gwarancje de minimis oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK. Wniosek składany jest bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy.

Ile naprawdę wynosi koszt gwarancji de minimis?

Dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku prowizja wynosi 0 zł za pierwszy roczny okres gwarancji, za kolejny okres roczny prowizja wynosi jedynie 0,5% kwoty gwarancji. Przedsiębiorca nie ponosi opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozpatrzenia wniosku o udzielenie gwarancji?

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie gwarancji. Są tam zawarte podstawowe dane o firmie oraz informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Weryfikacja kredytobiorcy przeprowadzana jest przez bank kredytujący na podstawie dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji?

Wniosek o udzielenie gwarancji jest rozpatrywany przez bank kredytujący razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. To bank kredytujący podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją de minimis. Z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej udzielana jest również gwarancja de minimis.

Jak mogę wyliczyć wartość pomocy de minimis od udzielonej gwarancji?

W celu wyliczenia wartości pomocy de minimis należy kwotę gwarancji pomnożyć przez 13,33% i podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji.

Przykład:
kwota kredytu: 100 000 zł
kwota gwarancji równa 60% kwoty kredytu: 60 000 zł
pomoc de minimis: (60 000 zł × 13,33%) / 4,1479*) = 1928,2 ?
*) średni kurs NBP PLN/Euro z 6 maja 2013 r.

Dlaczego gwarancja de minimis jest dla MŚP korzystną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego?

Gwarancja de minimis zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy, ponieważ zwiększa się pewności spłaty kredytu. Dzięki temu przedsiębiorca ma szanse na pozyskanie kredytu na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy zaproponuje on inne formy zabezpieczenia. Dodatkowo, dzięki gwarancji de minimis przedsiębiorca nie obciąża własnego majątku na rzecz banku udzielającego kredyt obrotowy. Ewentualne obciążenie majątku przedsiębiorcy może dotyczyć zabezpieczenia części kredytu obrotowego, która nie jest objęta gwarancją. Ponadto gwarancja de minimis umożliwia przedsiębiorcy dostęp do finansowania kredytem obrotowym nawet w przypadku, gdy nie dysponuje on wystarczającym majątkiem na jego zabezpieczenie ? jedynym zabezpieczeniem na rzecz BGK jest weksel własny. Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy są obniżone koszty ustanowienia zabezpieczenia - brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, dla gwarancji udzielonych do 31.12.2013 r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji klient nie ponosi żadnych kosztów, w drugim roku opłata wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją de minimis?

Decyzję o przyznaniu kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją de minimis podejmuje bank kredytujący, zgodnie z obowiązującymi w tym banku procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Co decyduje o tym, czy otrzymam kredyt obrotowy z gwarancją de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową. Oprócz zdolności kredytowej przedsiębiorca musi jeszcze spełniać określone kryteria.

  • Nie może być to przedsiębiorca, któremu/który w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis:
    • bank kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową,
    • posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,
    • posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii ?zagrożone? zgodnie z RMF lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
  • Nie może być to przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
  • Nie może być to przedsiębiorca działający w sektorach tak zwanych ?wykluczonych? z możliwości uzyskania pomocy de minimis  (zobacz listę sektorów wykluczonych)
  • Nie może być to przedsiębiorca, który w momencie otrzymania gwarancji de minimis, przekroczy dopuszczalny limit pomocy de minimis wynoszący 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro).

Jestem podmiotem powiązanym, jak w tym wypadku liczy się średnie roczne zatrudnienie oraz obroty mojego przedsiębiorstwa?

Aby ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych Państwa przedsiębiorstwa.
Przykład:

Wyliczenia dla  przedsiębiorstwa A
Przedsiębiorstwo A posiada 53% udziałów w przedsiębiorstwie C i 100% udziałów w przedsiębiorstwie D, podczas gdy B posiada 65% udziałów w przedsiębiorstwie A. W związku z tym, że w każdym przypadku udział wynosi powyżej 50%, przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy wziąć 100% danych każdego z czterech przedsiębiorstw, o których mowa.
DANE ŁĄCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA A = 100% A + 100% B + 100% C + 100% D.

 
 

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.