Program De Minimis Plus Gwarancja/poręczenie krok po kroku

Gwarancja/poręczenie krok po kroku

Krok 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji/poręczenia w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy
Krok 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji/poręczenia
Krok 3. Objęcie kredytu gwarancją/poręczeniem
Krok 4. Zapłata prowizji
Krok 5. Realizacja gwarancji/poręczenia
Krok 6. Windykacja

Krok 1.Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji/poręczenia w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy

Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu bezpośrednio w banku kredytującym.

Podpisując wniosek, Kredytobiorca potwierdza zapoznanie się z zasadami udzielania gwarancji de minimis.

Wniosek zawiera komplet informacji potrzebnych  do ubiegania się o gwarancję w ramach programu. W przypadku wątpliwości jak go wypełnić, należy zapytać pracownika banku, w którym przedsiębiorca będzie wnioskował o kredyt.

 

Podstawowe wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku:

 • Co wpisać w polu „przeznaczenie kredytu”?
  Jako zasadę należy przyjąć - finansowanie działalności bieżącej – nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.  Wyjątkiem może być sytuacja, w której kredyt ma być wykorzystany na zakup określonych usług czy towarów.
 • Jak wypełnić „Oświadczenie Wnioskodawcy nr 3”?
  Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych. Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.
 • Przykładowe rodzaje pomocy de minimis, które mógł otrzymać przedsiębiorca:
  • dofinansowanie na szkolenia,
  • dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
  • zwolnienia podatkowe,
  • rozłożenie zaległości ZUS,
  • dokonanie jednorazowej amortyzacji,
  • pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON, itp.
 • Przykładowe formy potwierdzające udzielenie pomocy de minimis:
  • zaświadczenie o pomocy de minimis,
  • decyzja administracyjna,
  • umowa.

 

Podstawowe wskazówki dotyczące wypełniania załącznika do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 • Ad. A pkt 5 – tylko przedsiębiorca, który może zakreślić  pole „inna forma prawna”  może ubiegać się o gwarancję stanowiącą pomoc de minimis. Jeśli przedsiębiorca spełnia kryteria zawarte w innych polach, nie może ubiegać się o gwarancję stanowiącą pomoc de minimis.
 • Ad. B – tylko przedsiębiorca, który może wypełnić kolumnę „Nie” w pkt. 1-4 oraz 5a może ubiegać się o pomoc de minimis, w przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie kwalifikował się do uzyskania gwarancji.
 • Ad. C – co do zasady nie powinna nastąpić sytuacja, w której środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na te same koszty kwalifikowane, na które przedsiębiorca otrzymał pomoc publiczną. Jeśli przedsiębiorca korzystał z pomocy publicznej i ma wątpliwości, jak należy wypełnić tabelę, powinien wraz z umową dotacji oraz innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskanie pomocy publicznej skonsultować  się w banku, w którym będzie ubiegał się o kredyt.

> Krok 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji/poręczenia

Bank kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

> Krok 3.  Objęcie kredytu gwarancją/poręczeniem

Po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę, zawierana jest umowa kredytu. Wraz z podpisaniem umowy kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna podpisuje się pod oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeśli pozostaje on / ona w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, podpis pod deklaracją wekslową składa również małżonek / małżonka.

Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji.

> Krok 4. Zapłata prowizji

Przed upływem 12-to miesięcznego okresu gwarancji, bank kredytujący pobiera opłatę prowizyjną za 2 rok obowiązywania gwarancji i przekazuje ją do BGK 5-go dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Wysokość prowizji to 0,5% kwoty gwarancji.

W przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty kredytu obrotowego:

> Krok 5. Realizacja gwarancji/poręczenia

Bank kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty. BGK wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania.

> Krok 6. Windykacja

Po dokonaniu wypłaty z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne, w tym mające na celu zawarcie ugody, restrukturyzację zadłużenia, prowadzone są przez bank kredytujący na podstawie umowy powierzenia lub cesji wierzytelności.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.