Program De Minimis Plus Kto może skorzystać

Kto może skorzystać

Dla kogo?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).
Szczegółowa definicja MŚP zawarta jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznająca niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3)

 

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt obrotowy udzielony przedsiębiorcy:

 1. który w chwili skierowania zapytania (w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego) widnieje w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów;
 2. któremu/który w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu:
  1. bank kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową,
  2. posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  3. posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii ?zagrożone? zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością kredytową lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 3. jeśli łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych temu przedsiębiorcy objęte gwarancją/ami de minimis przekroczy 3,5 miliona złotych. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą kredytobiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.
 4. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

 

Wykluczenia branżowe

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 1. pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.);
  komentarz: dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 2. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 3. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatuw następujących przypadkach:
  1. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,
  2. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
   komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 4. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych; Ze środków  kredytu mogą być jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
  komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 6. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002;
  komentarz: dotyczy to przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny, w praktyce nie powinny one spełniać kryterium MŚP.
 7. pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
  komentarz: jeśli Kredytobiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego. Środki te nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.