Program De Minimis Plus Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak należy wyliczyć, że wnioskowana gwarancja nie przekroczy dopuszczalnej pomocy de minimis w kwocie 200 000 euro?

Aby upewnić się, że wnioskowana gwarancja nie przekroczy dopuszczalnej wartości pomocy de minimis w kwocie 200 000 tys. euro należy policzyć:
Kwota pomocy (w euro) w bieżącym roku podatkowym i poprzedzających go dwóch latach podatkowych + (kwota gwarancji w zł × 13,33% / średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji) <= 200 000 ?.

W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje odnowienie na kolejny okres kredytu w rachunku bieżącym?

W przypadku odnowienia na kolejny okres kredytu w rachunku bieżącym gwarancją w wysokości do 60% można objąć kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Przykład: Kredyt w rachunku bieżącym wynosił 100 000 zł. Odnawiamy go na kolejny okres. Gwarancją możemy objąć 60% kwoty kredytu, co oznacza udzielenie gwarancji de minimis w wysokości 60 000 zł.

W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym czy w linii kredytowej?

W przypadku podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego (zarówno w rachunku bieżącym jak i w linii kredytowej) gwarancja może być udzielona w wysokości do 60% kwoty całego (podwyższonego) limitu.

Przykład: Kredyt w rachunku bieżącym wynosi 100 000 zł. Podwyższamy kwotę limitu o 50 000 zł. Gwarancją możemy objąć kwotę 150 000 zł, co oznaczą, że możemy udzielić gwarancji w wysokości 90 000 zł, bo 150 000 zł × 60% = 90 000 zł.

W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje podwyższenie kwoty kredytu obrotowego, nieodnawialnego?

W przypadku podwyższenia kwoty kredytu nieodnawialnego (zwykły kredyt obrotowy, celowy) gwarancja może być udzielona w wysokości do 60% kwoty podwyższenia kredytu.

Przykład: Kredyt obrotowy nieodnawialny wynosi 100 000 zł. Podwyższamy kwotę kredytu o 50 000 zł. Gwarancją możemy objąć kwotę 50 000 zł, co oznaczą, że możemy udzielić gwarancji w wysokości 30 000 zł, bo 50 000 zł × 60% = 30 000 zł.

Czy można objąć gwarancją kredyt obrotowy na etapie jego prolongowania (wydłużenia terminu spłaty)?

Nie. Nie można obejmować gwarancją kredytów na etapie spłaty. Obejmowanie gwarancją kredytów istniejących może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w ramach tych kredytów będzie następowało wykorzystanie nowych środków.

Jakie warunki musi spełniać klient, aby można było objąć gwarancją kredyt na etapie jego odnawiania czy podwyższania kwoty?

W przypadku obejmowania kredytu na etapie jego odnawiania czy podwyższania kwoty klient musi spełnić wszystkie warunki Umowy PLD opisane w punkcie: ?Warunki, jakie powinien spełnić klient ubiegający się o gwarancję de minimis?.

Co to oznacza, że w przypadku obejmowaniu kredytów istniejących, powinna nastąpić zmiana warunków umowy kredytu, uwzględniająca przyjęcie przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis?

Zmiana warunków umowy kredytu, o której mowa w przypadku obejmowania gwarancją kredytów istniejących, to zmiana korzystna dla klienta. Powinna nastąpić jako efekt uwzględnienia gwarancji (pierwszorzędnego zabezpieczenia) w ocenie ryzyka danej transakcji kredytowej. Gwarancja powinna obniżyć ryzyko transakcji, a więc spowodować obniżenie ceny kredytu (marży lub innego elementu cenowego) dla kredytobiorcy. W przypadku najlepszych klientów, przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis może nie wpłynąć na ogólną ocenę ryzyka, a tym samym nie wpłynie na cenę kredytu. W takim przypadku zmiana warunków umowy kredytu może polegać np. na wydłużeniu okresu kredytowania, czyli polegać będzie na polepszeniu dla klienta innych warunków umowy kredytu.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.