Program De Minimis Plus Jak wypełnić wniosek

Jak wypełnić wniosek

Części I i II wniosku o udzielenie gwarancji prezentują dane teleadresowe firmy i podstawowe informacje dotyczące kredytu i gwarancji.

Jako zasadę należy przyjąć, że kredyt powinien być przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej ? nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której kredyt ma być wykorzystany na zakup określonych usług czy towarów.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie Wnioskodawcy nr 3) o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Ad. A pkt 5 ? należy zawsze wypełnić pole ?inna forma prawna? w przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie kwalifikował się do uzyskania gwarancji.

Ad. B ? należy zawsze wypełnić kolumnę ?Nie? w pkt. 1-4 oraz 5a, w przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie kwalifikował się do uzyskania gwarancji.

Ad. C ? co do zasady nie powinna nastąpić sytuacja, w której środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone na te same koszty kwalifikowane, na które przedsiębiorca otrzymał już pomoc publiczną. Jeśli przedsiębiorca wypełni tę część, należy wziąć od niego umowę dotacji oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie pomocy publicznej i skontaktować się z departamentem w swojej centrali odpowiedzialnym za wdrożenie gwarancji de minimis.

 
 

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.